top of page

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

bottom of page